mkbOK keurmerk

Wat is het mkbOK keurmerk?

Het mkbOK keurmerk is een initiatief van de Stichting MKB en Internet. Sinds de oprichting in 2005 is het mkbOK keurmerk uitgegroeid tot het grootste website/webwinkel keurmerk in Nederland. Meer dan 1000 ondernemers mogen intussen het mkbOK keurmerk voeren.
mkbOK staat voor 'Weten met wie U zaken doet' en is bestemd voor zowel consument als bedrijf. Onder het MKB wordt verstaan: winkels en bedrijven in Nederland, met maximaal 250 werknemers.
Door het toenemende gebruik van het internet voor het doen van aankopen en het zakendoen bestaat er bij steeds meer consumenten en bedrijven, de behoefte aan een veilig en betrouwbaar Internet. Het kunnen zien of een winkel of bedrijf op Internet aan zekere kwaliteitsnormen voldoet, is geen overbodige luxe. De mkbOK keurmerkhouders zijn allemaal, door een - van de Stichting - onafhankelijke certificatiebureau, gekeurd en oké bevonden.

Consument

Voor u betekent het mkbOK keurmerk, dat u weet met wie u zaken doet. De mkbOK gecertificeerde ondernemer en zijn website(s) die voldoen aan de keurmerkcode. De onderneming is bekend bij de Stichting, inclusief alle gegevens van de bestuurders. Verder heeft de keurmerkhouder toegezegd dat hij bij eventuele geschillen zal meewerken aan de geschilbemiddeling door Stichting MKB en Internet.


MKB Ondernemer
Voor de ondernemer is het mkbOK keurmerk een beloning voor de transparante manier van zakendoen. Heeft kwaliteit, bereikbaarheid en service hoog in het vaandel staan en houdt zich aan de keurmerkcode.

mkbOK Website keurmerk

Het keurmerk heeft tot doel: het vertrouwen in het kopen en het zakendoen via het Internet te vergroten. mkbOK stimuleert het kopen bij en het zakendoen met MKB winkels en bedrijven in Nederland Keurmerk Code

 

Doelstelling

Het stimuleren en bevorderen van het veilig en betrouwbaar online zakendoen met het Midden en Klein Bedrijf (verder MKB tot 250 werkzame personen).

Keurende instantie
De keuringen worden uitgevoerd door het onafhankelijke en onpartijdige certificatiebureau CGB B.V. (verder CGD) , aangesteld door Stichting MKB en Internet (verder SMI). CGD heeft alleen het recht om het voeren van het mkbOK keurmerk toe te staan of te verbieden.

 

Keurmerkhouder

De identiteit van de keurmerkhouder, waaronder alle algemene Kamer van koophandel gegevens, adresgegevens, algemene voorwaarden, alsmede alle relevante informatie zijn bekend bij SMI en komen vrij ter inzage op de website www.mkbok.nl .
Wijzigingen in Kamer van Koophandel gegevens worden binnen 14 dagen doorgegeven aan SMI, middels het verstrekken van een nieuw KvK uitreksel.
De uiteindelijke identiteit van alle aandeelhouder(s), al dan niet via tussenliggende bedrijven, is een natuurlijk persoon.
Keurmerkhouder is gevestigd in Nederland, staat langer dan 12 maanden ingeschreven bij de Kamer van Koophandel of is aantoonbaar langer dan twaalf maanden zelfstandige. Bedrijven moeten onder het MKB vallen. Keurmerkhouder moet tijdens kantooruren (9.00 tot 17.00) of tijdens haar duidelijk kenbaar gemaakte openingstijden, telefonisch bereikbaar zijn en beschikt over een vestigingsadres (geen postbus). Keurmerkhouder moet, bij twijfel of klachten, op verzoek van SMI aantonen, solvabel te zijn.
Aspirant keurmerkhouder is een keurmerkhouder, met dien verstande dat hij minder dan 12 maanden ingeschreven staat bij de Kamer van Koophandel of zelfstandige is. Aspirant keurmerkhouders zijn te herkennen aan het woord 'aspirant' in het mkbOK keurmerklogo.

De website

De website is minimaal in het Nederlands en toont duidelijk op de eerste pagina de doelstelling van het bedrijf. De inhoud van de website (content) is ethisch verantwoord en niet aanstootgevend, dit ter beoordeling van SMI.
De website is geen portal, linkpagina of website van die strekking. De website heeft op haar homepagina geen commerciële (Google) zoekresultaten, noch enig andere reclame uitingen van derden , anders dan onmiskenbaar die van zijn directe leveranciers. Daar waar reclame uitingen wel worden getoond, moet te allen tijde duidelijk zijn dat het advertenties betreffen en dat het keurmerk niet van toepassing is op die producten en/of diensten. De keurmerkhouder onthoudt zich van iedere vorm van misleidende reclame.
Het mkbOK keurmerk staat duidelijk zichtbaar op de eerste, contact- of klachtenpagina van de website en verwijst naar de identiteit van keurmerkhouder op de website van www.mkbok.nl . Het keurmerklogo is uiterlijk binnen 2 maanden na bericht van goedkeuring geplaatst op de website. Indien het mkbOK logo binnen die tijd niet is geplaatst vervalt de goedkeuring.
De website omvat minimaal vijf afzonderlijke webpagina's en is af, werkt goed en is naar behoren bereikbaar. Website toont minimaal op de home- of contactpagina: de naam van het bedrijf, vestigingsadres (ook in geval van alleen een internetwinkel), telefoon- en/of mobilenummer (wordt – al dan niet via een antwoordservice - beantwoord tijdens kantooruren), KvK-nummer, BTWnummer en een e-mail adres waarop keurmerkhouder bereikbaar is.
Indien de gekeurde website qua doelstelling, ontwerp, navigatie en/of uitstraling verandert, wordt hiervan terstond melding gemaakt bij CGD en wordt de website zonodig opnieuw gekeurd. Hiervoor worden herkeuringkosten in rekening gebracht. Content, producten, aanbiedingen, ed. op de website worden aangepast zonder melding bij CGD.
Keurmerkhouder met eigen voorwaarden (bijv. algemene, verkoop of inkoopvoorwaarden), toont deze duidelijk op de website. Indien van toepassing toont keurmerkhouder eenduidig en transparant inzicht in klachtenafhandeling, garanties, bestelprocedures, prijzen, producten en diensten. Producten en diensten zijn altijd verkrijgbaar voor de daaraan gerelateerde en getoonde (vanaf) prijs, waarbij duidelijk moet zijn of deze in- of exclusief BTW zijn.

 

Het mkbOK keurmerk

Het mkbOK keurmerk is afgegeven per bedrijf en per website voor een periode van maximaal drie jaar. Iedere website is afzonderlijk gekeurd. Handhaving van het keurmerk na drie jaar, is alleen mogelijk na een geheel nieuwe keuring van zowel bedrijf alsmede alle website(s).
Keurmerkhouder wordt steekproefsgewijs gecontroleerd. Indien keurmerkhouder niet (meer) aan de keurmerkcode voldoet of onvoldoende solvabel is, kan het keurmerk tijdelijk opgeschort of ingetrokken worden. Bij intrekking van het keurmerk vindt nimmer restitutie van reeds betaalde (keurmerk) bedragen plaats. Het opnieuw verkrijgen van het keurmerk kan alleen na een geheel nieuwe keuring van bedrijf en website(s).
Het mkbOK keurmerk wordt alleen gevoerd, als het bedrijf en de website zijn goedgekeurd.

 

De wet- en regelgeving

Keurmerkhouder houdt zich aan de Nederlandse wet- en regelgeving, waarborgt de privacy van de bezoeker gelijk de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) bepaalt. Keurmerkhouder respecteert en handhaaft met name de wettelijke zicht- en opzegtermijnen waarbinnen de afnemer de overeenkomst kan ontbinden.

E-mail

Keurmerkhouder erkent e-mail communicatie en zal de geldigheid niet ontzeggen.
E-mail wordt normaliter binnen drie werkdagen beantwoord. Keurmerkhouder onthoudt zich van het per e-mail versturen van ongevraagde mail aan particulieren (spam).

 

Klachten

Op alle overeenkomsten van keurmerkhouder is het Nederlands recht van toepassing.
Een klacht over een keurmerkhouder wordt schriftelijk, per post of per e-mail ingediend bij SMI. Een klacht is gespecificeerd en voorzien van minimaal naam, adres en telefoonnummer van de klager. Anonieme klachten worden niet in behandeling genomen.
Een klacht wordt doorgestuurd en binnen 30 dagen behandeld door keurmerkhouder, die dan met een passend en billek voorstel komt. Indien klager en keurmerkhouder – al dan niet met bemiddeling van SMI - niet tot overeenstemming komen, kan het keurmerk ingetrokken worden en zal het geschil zonodig worden voorgelegd aan een voor beide partijen acceptabele professionele mediator of de bevoegde rechter te.

Veelgestelde vragen over het mkbOK keurmerk.

 1. Waarom een nieuw website keurmerk?
  Hoe kan een bedrijf of consument weten of een MKB bedrijf (tot 250 werkzame personen) op internet voldoet aan zekere kwaliteitseisen? Voor bedrijf of consument is het internet vaak ondoorzichtig. Het imago van internet is er de laatste jaren dan ook niet op vooruit gegaan. Een keurmerk biedt houvast bij het veilig- en betrouwbaar zakendoen.
  Daarnaast was en is er behoefte bij consument en bedrijf voor een breed dragend en onafhankelijk (website) keurmerk.. mkbOK heeft hier invulling aan gegeven.
  Zakendoen met nep websites, postbusbedrijven met een prepaid mobieltje behoren met het mkbOK keurmerk tot het verleden. mkbOK staat voor: Weten met wie U zakendoet.

 2. Voor wie is het mkbOK website keurmerk bestemd?
  Het keurmerk is bedoeld voor zowel consument en bedrijf om zo veilig- en betrouwbaar mogelijk (online) zaken te doen met het Midden- en Kleinbedrijf in Nederland.
  Het keurmerk wordt ter beschikking gesteld aan het in Nederland gevestigde Midden- en Kleinbedrijf. Het MKB bestaat uit circa 660.000 winkels of bedrijven tot 250 medewerkers. Het keurmerk wordt verstrekt aan MKB bedrijven die de Keurmerk Code onderschrijven.

 3. Wie zit er achter het mkbOK website keurmerk?
  Het keurmerk is een initiatief van Stichting MKB en Internet, een stichting waarin verschillende ondernemers en internetspecialisten uit het MKB hun krachten hebben gebundeld rondom het thema veilig- en betrouwbaar (online) zakendoen met het MKB en het stimuleren van het zakendoen met het MKB. In het kader van de stichting bespreken de betrokken kwaliteitsinitiatieven en worden kwaliteitsinstrumenten ontwikkeld.
 4. Aan welke eisen moet een bedrijf voldoen om het keurmerk te mogen voeren?
  Open- en eerlijk zakendoen vormen het fundament voor het keurmerk. De toetsing is gebaseerd op deze fundamenten en vindt plaats door middel van de Keurmerk Code en toetsing in de praktijk. De volledige beschrijving van de keurmerkcode vindt U op de website. Bedrijven moeten tot het MKB behoren.
 5. Wie bepaalt wanneer een bedrijf het mkbOK website keurmerk mag voeren?
  De keurcommissie van Stichting MKB en Internet is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de aanvraag. Certificatie en controle op naleving van de Keurmerk Code vindt plaats door een onafhankelijke partij.
 6. Wat is het verschil tussen het mkbOK keurmerk en andere keurmerken?
  Het MKB bestaat uit circa 660.000 winkels of bedrijven tot 250 medewerkers,
  hierdoor heeft het keurmerk een groot draagvlak voor zowel voor consument als bedrijf.
  mkbOK is in tegenstelling tot de meeste keurmerken onafhankelijk en alleen de kosten voor toetsing en controle op naleving worden aan de keurmerkhouder in rekening gebracht. Certificatie en controle op naleving vindt onafhankelijk plaats.
  mkbOK stimuleert het zakendoen met MKB in zijn algemeenheid.
  Het verschil tussen mkbOK en ISO, is dat de ISO-normen niet specifiek voor veilig- en betrouwbaar (online) zakendoen met het Midden- en Kleinbedrijf geschreven zijn.
  ISO biedt daarom niet de benodigde veiligheid- en betrouwbaarheid als het gaat om (online) zakendoen met het MKB. Het mkbOK website keurmerk wel: het is speciaal voor en door het MKB ontwikkeld. mkbOK kent een onafhankelijke toetsing en controle.

 7. Wat is de relatie tussen mkbOK en Stichting MKB en Internet?
  Stichting MKB en Internet heeft in het verlengde van haar doelstelling het mkbOK website keurmerk ontwikkeld. De stichting houdt het keurmerk mede instant dankzij sponsors en donateurs. Het mkbOK website keurmerk is een onderdeel van Stichting MKB en Internet.